Back

ⓘ Vojsko                                               

Vojsko

Vojsko môže byť: jednotky, útvary, zväzky, zariadenia určitého druhu vojska napr. ženijné vojsko, rádiotechnické vojsko základná časť ozbrojených síl štátu, ktorú tvoria zväzy, zväzky, útvary, jednotky a zariadenia druhov ozbrojených síl a logistiky ozbrojené sily štátu, pozri ozbrojené sily všeobecné označenie vojenských celkov od útvaru vyššie

                                               

Pozemné vojsko

Pozemné vojsko alebo pozemné sily sú druh resp. časť ozbrojených síl určená na vedenie bojovej činnosti na zemi. Vo väčšine štátov predstavuje pozemné vojsko najväčšiu časť ozbrojených síl. Podla inej definície ide o "vojsko zložené z polného vojska, vojska domobrany a síl rýchleho nasadenia."

                                               

Rímske vojsko

Rímske vojsko bolo vojsko, ktoré používal staroveký Rím od vzniku Rímskeho královstva v 8. storočí pred Kr., do rozpadu Rímskej ríše v 5. storočí nášho letopočtu. Niekedy sa týmto termínom označuje aj byzantské vojsko, alebo iba vojsko ranobyzantského, grécko-rímskeho obdobia. Vzhlad rímskeho vojska a rímska uniforma sa počas existencie impéria viackrát menili.

                                               

Ženijné vojsko

Ženijné vojsko je súčasťou pravidelných armádnych síl, vojak slúžiaci u tohto druhu vojska je označovaný ako ženista alebo pionier. Toto vojsko je špecializované na plnenie zvláštnych pozemných úloh pomocou špeciálnej, tzv. ženijnej techniky. Ženijné vojsko nie je určené pre priame vedenie boja, ale k zaisteniu technických prostriedkov a stavieb podporujúcich alebo umožňujúcich činnosť bojových jednotiek. Úlohou ženistov je jednak práca s výbušninami, mínovanie a odmínovanie, ako aj budovanie opevnení, ciest, mostov, atď. Pri útoku často postupujú pred jednotkami, aby vytvorili priechody v ...

                                               

Vojsko protivzdušnej obrany ZSSR

Vojsko protivzdušnej obrany ZSSR bolo zložkou Sovietskej armády zodpovedajúcou za protivzdušnú obranu. Po rozpade Sovietskeho zväzu pokračovalo vo svojej činnosti ako súčasť Ozbrojených síl Ruskej federácie v rokoch 1992 až 1998. Na rozdiel od západných jednotiek protivzdušnej obrany bolo Vojsko protivzdušnej obrany ZSSR samostatnou zložkou armády, oddelenou od Vojenských vzdušných síl ZSSR VVS ZSSR a oddielov protivzdušnej obrany pozemného vojska. Počas sovietskej éry bolo prioritne umiestňované na tretie miesto za strategickým raketovým vojskom a pozemným vojskom.

                                               

Naše vojsko

Naše vojsko je české vydavatelstvo, ktoré sa zameriava na vydávanie odbornej literatúry s vojenskou, historickou a technickou tematikou, popri ktorej vydáva aj populárno-náučnú literatúru, beletriu. Bolo založené v roku 1945 ako štatutárne zariadenie ministerstva národnej obrany, pričom pod Ministerstvo obrany Českej republiky spadalo až do roku 1996, kedy bolo sprivatizované a jeho majitelom sa stal Emerich Drtina, ktorý ho riadi do súčasnosti. Ročne vydáva 40 – 60 titulov.

                                               

Motostrelecké vojsko

Motostrelecké vojsko alebo motorizované vojsko je v súčasnosti jeden z hlavných druhov pozemného vojska. Oproti klasickej pechote, z ktorej sa vyvinulo sa vyznačuje väčšou mobilitou, shopnosťou flexibilnejšie manévrovať, väčšou palebnou silou a vyššou odolnosťou voči zbraniam hromadného ničenia. Jeho základ tvorí pechota vybavená bojovými vozidlami pechoty a obrnenými transportérmi ďalšou bojovou technikou.

                                               

Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska

Vpád / invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska, komunistickou stranou označovaný aj ako vstup spojeneckých vojsk, s krycím názvom: operácia Dunaj, bol vojenský vpád vojsk piatich socialistických krajín Varšavskej zmluvy na čele so Sovietskym zväzom, ktorý znamenal nasledovnú vojenskú okupáciu československého územia a zvrátenie prebiehajúcich demokratizačných reforiem. V stredu 21. augusta 1968 obsadili cudzie vojská väčšinu strategických miest po celom Česko-Slovensku na územie ČSSR vstúpili už v utorok 20. augusta pred polnocou a 21. augusta o 2:00 ráno na Ruzyňskom letisku v ...

                                               

Spojovacie vojsko

Vojsko spojovacie je špeciálny druh pozemného vojska; je určené na budovanie a udržiavanie stáleho spojenia medzi všetkými velitelstvami a jednotkami, uskutočňuje tiež rádiový prieskum a rádiové rušenie.

                                               

Cestné vojsko

Cestné vojsko je druh pozemného vojska určeného na opravu, údržbu a budovanie vojenských ciest, mostov, na plánovanie a regulovanie pochodov a transportov na výkon poriadkovej služby na komunikáciách.

                                               

Pechota

Pechota je druh pozemného vojska, v ktorom sa vojaci pohybujú v boji pešo a sú vyzbrojení individuálnymi zbraňami. Pechota je v modernej dobe základom prakticky všetkých armád na svete, je schopná všetkých základných druhov bojovej činnosti, čo z nej robí najflexibilnejší druh vojska. V súčasnosti je štandardnou zbraňou pešiaka najčastejšie útočná puška. Pechota môže byť na bojisko privezená rôznymi druhmi dopravných prostriedkov, preto poznáme námornú pechotu, výsadkovú pechotu, mechanizovanú pechotu. Zvláštnosti horského terénu umožnili vznik špecializovanej horskej pechoty.

                                               

Záložník (vojsko)

Záložník alebo vojak v zálohe alebo hovorovo rezervista je vojak, ktorý po ukončení aktívnej služby v armáde naďalej zostáva v pohotovosti pre prípadné nasadenie vo vojnovom konflikte.

                                               

Bandérium (zástava)

Bandérium je štvorcová zástava väčšieho vojenského zoskupenia na čele s králom, kniežaťom. Zvyčajne dosahoval značné rozmery a typické preňho bolo na výšku pretiahnutý tvar. Práve velkosť ho odlišuje od menšej kornety.

                                               

Branná povinnosť

Branná povinnosť je povinnosť občana štátu pripravovať sa na obranu štátu a osobne sa zúčastňovať na plnení úloh armády. Podla slovenského Zákona o brannej povinnosti č. 570 branná povinnosť predstavuje povinnosť podrobiť sa odvodu zvyčajne vo veku 19 rokov s výnimkou prípadov ak zákon neustanovuje inak a vykonať mimoriadnu vojenskú službu alebo alternatívnu službu. Od roku 2016 je možné na Slovensku absolvovať dobrovolnú vojenskú prípravu. História brannej povinnosti siaha až do staroveku, v mnohých krajinách pokračuje s rôznymi obmenami až do súčasnosti. Branná povinnosť, resp. povinná v ...

                                               

Degradácia (hodnosť)

Degradácia v armáde, polícii atp. je odobratie vyššej hodnosti a menovanie do nižšej hodnosti. Opakom degradácie je povýšenie. Degradácia je jednou z foriem trestu za nejaké prečinenia.

                                               

Domobrana

Domobrana alebo milícia je druh pozemných síl, ktorý sa vytvára v čase brannej pohotovosti za účelom výkonu širokej škály činností na teritóriu spravidla mimo priestoru činnosti polných síl. Úlohy domobrany možno rozdeliť do troch základných oblastí: zabezpečenie komunikačnej zóny, tzn. zabezpečenie presunov vojsk, plnenie úloh v priestore tyla, stráženie a obrana dôležitých priestorov a vojenských i civilných objektov, mobilizácia, dopĺňanie a výcvik záloh s dôrazom na tylové, technické, zdravotnícke, ženijné a i. zabezpečenie, vedenie bojovej činnosti v spolupráci s polným vojskom i samo ...

                                               

Foo fighter

Foo fighter bolo označenie používané spojeneckými posádkami stíhačiek počas druhej svetovej vojny pre to, čo sa neskôr začalo označovať ako UFO, pozorované na európskych aj tichomorských bojiskách. Prvým oficiálnym zaznamenaným prípadom bolo pozorovanie 14. októbra 1943 pri bombardovaní mesta Schweinfurt. Väčšinou išlo o jasné svetlá sprevádzajúce lietadlá, niektoré prenikli aj do lietadiel, ale niekedy údajne išlo o malé disky s priemerom len niekolko centimetrov, z ktorých niektoré dopadali na krídla lietadliel s velkým rachotom. Briti si mysleli, že išlo o zbrane Osi, Os však pozorovala ...

                                               

Hradby

Hradby sú obranné múry okolo hradu alebo okolo mesta. Je to druh opevnenia, ktoré sa používalo približne do stredoveku. Chránili mestá pred nájazdmi vojsk. Ich význam bol najmä v dobách, keď vo vojne zohrávala najdôležitejšiu úlohu pechota a jazda. So zvyšujúcim sa používaním strelných zbraní sa pomaly ich zmysel strácal. Stavali sa už v staroveku. Na Slovensku boli ich predchodcami hlinené valy. V Uhorsku smeli od 13. storočia hradby stavať z miest len královské mestá civitas. V renesancii hradby nahradil bastiónový systém. Na Slovensku sa hradby začali spravidla búrať v 18. storočí, pret ...

                                               

Identifikačná známka

Identifikačná známka alebo slangovo psia známka je kovový identifikačný štítok s retiazkou, nosený príslušníkom ozbrojených síl na krku. Obsahuje základné identifikačné údaje o vojakovi. Slúži na rýchlu identifikáciu mŕtveho alebo zraneného vojaka v bojových podmienkach, na zistenie jeho krvnej skupiny pri ošetrovaní, príp. na identifikáciu tela vojaka, pochovaného v provizórnom hrobe, pri exhumácii.

                                               

Invázia (vojenstvo)

Invázia je útočná vojenská operácia, pri ktorej celé ozbrojené sily jednej geopolitickej entity, alebo ich velká časť, vstúpia agresívne na územie kontrolované inou podobnou entitou, zvyčajne s cielom dané územie dobyť, oslobodiť alebo obnoviť na ňom svoju autoritu, prinútiť napadnutého k územným či iným ústupkom, zmene vlády, či kombinácia hore uvedených cielov. Invázia môže byť príčinou pre vyhlásenie vojny, môže byť použitá ako súčasť širšej stratégie s cielom ukončenia vojny alebo môže byť vojnou sama osebe. Z dôvodu širokého spektra operácií spojených s inváziou je invázia zvyčajne po ...

                                               

Jazdectvo (druh pozemných vojsk)

Jazdectvo alebo jazda alebo kavaléria je druh pozemných vojsk, ktorý používa kone pri pohybe po zemi, alebo priamo k boju. Svoj najväčší rozmach dosiahlo jazdectvo v stredoveku, no postupným zdokonalovaním strelných zbraní a účinnej taktiky nasadenia pechoty strácalo význam a od druhej svetovej vojny sa prakticky nevyužíva. Jazdectvo patrilo k najprestížnejším jednotkám armád, často v ňom slúžila šlachta alebo príslušníci vyššej spoločnosti. V súčasnosti sa nahrádza motorizovanými alebo aeromobilnými jednotkami. Oproti pechote sa vyznačuje vysokou rýchlosťou presunu po bojisku i mimo neho. ...

                                               

Légia (staroveký Rím)

Rímska légia je všeobecné označenie velkej vojenskej jednotky starovekej rímskej armády. V časoch Rímskeho královstva označovala celú armádu; typická velká vojenská jednotka sa z nej stala až na sklonku existencie Rímskej republiky, dovtedy sa formovali légie podla potreby a následne boli rýchlo rozpúšťané. Svoj vrchol dosiahla až v období cisárstva.

                                               

Mäkký ciel

Mäkký ciel je vojenský výraz pre objekty, ktoré sa dajú ničiť gulometmi, puškami alebo trieštivo-trhavými granátmi. Patria sem: pechota nákladné autá všetko, čo sa dá zničiť puškami alebo črepinami z granátov ťahané delá Nepatria sem: tanky lietadlá bunkre všetko, čo sa nedá zničiť puškovými nábojmi alebo črepinami BVP

                                               

Miličná armáda

Miličná armáda je termín označujúci ozbrojené sily založené na miličnom resp. teritoriálno-miličnom systéme výstavby a použitia ozbrojených síl, pri ktorom platí, že ozbrojené sily v čase mieru majú minimálne personálne obsadenie, základný výcvik jednotlivcov sa uskutočňuje formou niekolkomesačných kurzov a ďalšia príprava príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl prebieha formou nevojenskej prípravy a krátkych vojenských cvičení účelovo zameraných podla predurčenia príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl. Jednotlivci plniaci vojenskú službu sú po krátkom základnom výcviku prepustení domov ...

                                               

Mínové pole

Mínové pole je definovaná oblasť, v ktorej sú rozmiestnené míny. Termín zamínované územie alebo zamínovaný priestor pritom označuje oblasť, ktorá je nebezpečná z dôvodu skutočnej alebo predpokladanej prítomnosti mín. Mínové pole je zriaďované prostredníctvom mínovania, ktoré v pozemnom mínovom boji vykonáva spravidla ženijné vojsko v rámci prípravy boja alebo aj v jeho priebehu. Účelom mínového pola je ničiť nepriatelskú živú silu alebo bojovú techniku, príp. oboje, a zároveň demoralizovať protivníka. Bojové vlastnosti mínového pola sú dané "vysokou efektívnosťou mín, trvalou schopnosťou n ...

                                               

Námorná pechota

Námorná pechota je súčasť pozemných síl začlenená do vojenského námorníctva k vykonávaniu námorných výsadkových operácií. Príslušník námornej pechoty sa v slovenčine hovorovo nazýva mariňák, zatial čo v českom prostredí tento výraz môže označovať aj príslušníka vojenského námorníctva. Z hladiska organizácie môže byť námorná pechota integrálnou súčasťou vojenského námorníctva napr. Infantería de Marina de la Armada de la República Argentina, ktorá spadá pod Armada de la República Argentina, integrálnou súčasťou pozemných síl napr. Troupes de marine, ktorá spadá pod Armée de terre alebo samo ...

                                               

Obliehanie

Obliehanie je vojnová situácia, pri ktorej obliehajúci obklúčia lokalitu, zvyčajne opevnenú, a kontrolujú do nej prístup za účelom donútenia obrancov vzdať sa, alebo jej dobytia. Ten, kto oblieha, má v úmysle izolovať obliehaných tak, aby nemali možnosť komunikácie s vonkajškom a nemohli dostávať zásoby jedla alebo prostriedkov. Prvé zmienky o obliehaní sú z najstarších dob. Vykopávky na Blízkom východe potvrdili, že i najstaršie mestá mali hradby.

                                               

Ozbrojené sily

Ozbrojené sily sú súhrn všetkých ozbrojených zložiek štátu, ktoré sú určené v čase brannej pohotovosti alebo v čase zvýšeného ohrozenia štátu na obranu alebo ochranu štátu pred vojenským alebo nevojenským ohrozením. Teória výstavby a prípravy ozbrojených síl na vedenie ozbrojeného zápasu tvorí jednu zo zložiek vojenskej vedy. Z hladiska ženevských konvencii je základnou vlastnosťou ozbrojených síl, že sú prostredníctvom svojho velitela zodpovedné vláde bojujúcej strany. Do ozbrojených síl môžu byť zahrnuté aj niektoré zložky udržujúce verejný poriadok napr. polícia. V rámci ženevských konv ...

                                               

Povýšenie (hodnosť)

Povýšenie je vymenovanie vojaka, policajta atp. do vyššej hodnosti. Opakom povýšenia je degradácia. Obvykle sa povyšuje o jeden hodnostný stupeň, v prípade vykonania nejakého hrdinského činu, alebo úspešného realizovania významnej vojenskej akcie aj o viacero stupňov. Jedinec môže byť povýšený aj in memoriam.

                                               

Prímerie

Prímerie je dohoda súperiacich strán, štátov, alebo jednotlivcov o vzájomnom neútočení. Počas vojny sa väčšinou uzatvára k presnému termínu resp. dátumu a často na konkrétne ohraničené obdobie.

                                               

Špeciálne protiteroristické jednotky

Špeciálne protiteroristické jednotky sú vojenské alebo policajné jednotky zamerané na boj proti terorizmu. Vo väčšine štátov začali v druhej polovici 20. storočia vznikať špeciálne jednotky polície a spravodajských služieb, prípadne aj ozbrojených síl, ktoré vykonávajú operácie v rámci protiteroristickej činnosti. Vytvárali sa v nadväznosti na staršie špeciálne komandá alebo vznikali na úplne nových základoch. Protiteroristické jednotky majú menší počet členov – spravidla niekolko desiatok mužov, ktorí sa vyberajú na základe velmi prísnych kritérií po niekolkoročnej službe v polícii alebo ...

                                               

Špinavá bomba

Špinavá bomba alebo rádiologická zbraň, je zbraň, ktorá spôsobuje zamorenie územia rozmetaním či rozprášením rádioaktívnych látok klasickou výbušninou alebo iným spôsobom. Jej účinok ako zbrane hromadného ničenia, je založený skôr na panike z choroby z ožiarenia a chaose pri evakuácii zo zamoreného prostredia ako na samotnom výbuchu, ktorý sotva spôsobí väčšie priame škody ako výbuch klasickej nálože. Velmi nákladná však môže byť asanácia územia zasiahnutého rádioaktívnymi látkami, pretože môže mať velmi velký rozsah. Výbušná špinavá bomba sa skladá z nálože konvenčnej trhaviny a rádioaktí ...

                                               

Teória vojenského umenia

                                               

Vojak

Vojak je všeobecne príslušník ozbrojených síl, najmä pozemného vojska a námornej pechoty, bez rozdielu hodnosti. Rozlišuje sa vojak v činnej službe a vojak mimo činnú službu. Vojak ako ozbrojená osoba v uniforme jedného z bojujúcich štátov je subjektom práva ochrany vojnových zajatcov. Pojmom vojak sa zároveň pomenúva najnižšia vojenská hodnosť. Členovia nepravidelných organizovaných ozbrojených skupín angažovaných v ozbrojených konfliktoch nie sú zvyčajne označovaní ako vojaci, ale v závislosti od charakteru skupiny ako partizáni, povstalci, rebeli alebo teroristi.

                                               

Vojenské letectvo

Vojenské letectvo alebo vzdušné sily sú druh, resp. časť ozbrojených síl určená na obranu vzdušného priestoru, vedenie vzdušného prieskumu, ničenie vopred stanovených pozemných cielov, podporu pozemných síl a vykonávanie vzdušnej prepravy. Vojenské letectvo môže tvoriť buď úplne samostatnú zložku ozbrojených síl, alebo je súčasťou pozemného vojska či vojenského námorníctva. V ozbrojených silách niektorých krajín sú ako "vzdušné sily" označované aj jednotlivé letecké armády, napríklad Ôsma letecká armáda amerického vojenského letectva.

                                               

Vojenstvo

Vojenstvo je v širšom zmysle termín zahŕňajúci všetky otázky vojenskej teórie a praxe súvisiacich s tvorbou, prípravou a činnosťou ozbrojených síl v čase mieru alebo vojny. Zjednodušene môže byť termín chápaný ako náuka o vojakoch, ozbrojených silách, vojnách, zbraniach a pod. V užšom zmysle môže predstavovať systém vedomostí, zručností a návykov využívaných príslušníkmi ozbrojených síl na úspešné plnenie bojových úloh.

                                               

Vojenstvo v stredoveku

Stredovek bol vo väčšine sveta obdobím takmer nepretržitých vojen. Vtedajšia vojenská stratégia sa zaoberala kontrolou ekonomických základov bohatstva a tým pádom schopnosťou mať armády v poli. Na začiatku éry to predovšetkým znamenalo pustošiť či brániť krajinu, keďže všetko bohatstvo plynulo práve z pôdy. Časom sa dôležitými stali aj mestá, pretože predstavovali centrum bohatstva z obchodu a výroby.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →