Back

ⓘ Antropológia
                                               

Antropológia

Antropológia je veda alebo súbor vied o človeku, a to presnejšie v týchto možných významoch: kultúrna/sociálna/sociokultúrna antropológia v užšom zmysle b) V širšom zmysle pojem antropológia zahŕňa to isté čo je uvedené v bode a) plus kultúrnu/sociálnu/sociokultúrnu antropológiu v širšom zmysle, ktorá zahŕňa disciplíny sociálna antropológia v najužšom zmysle a špecifické smery antropológia práva a politická antropológia kultúrna antropológia v najužšom zmysle, resp. etnológia, etnografia a folkloristika častejšie významy a) V užšom zmysle je antropológia buď len biologická antropológia, al ...

                                               

Kultúrna antropológia

Kultúrna antropológia môže byť: 3. v najširšom zmysle aj archeológiu, prehistóriu a lingvistickú antropológiu b) najmä v USA: disciplína antropológie zahŕňajúca 1. to, čo v bode "a" plus - a to predovšetkým - etnografiu a etnológiu a folkloristiku, a) disciplína antropológie skúmajúca ludskú kultúru najmä aké sú morfologické a psychologické podmienky jej vzniku a pod., a to - na rozdiel od etnológie - skôr kultúru bez ohladu na jej etnické a pod. varianty 2. v širšom zmysle aj americkú sociálnú antropológiu tú možno prakticky chápať aj ako inherentnú súčasť bodu "a" a tým aj bodu "b-1", d) ...

                                               

Biologická antropológia

Biologická antropológia, antropológia, antropobiológia, zriedkavo: bioantropológia, nepresne: biológia človeka - angl. human biology, v 19. stor. aj prírodopis človeka) je veda študujúca variabilitu, morfológiu a fyziológiu ludského organizmu v rámci rôznych rasových, etnických a kultúrnych skupín populácie v priestore a čase. Študuje mechanizmy biologickej evolúcie, genetickej dedičnosti, ludskej adaptability a druhovej rozličnosti, integruje primatológiu, morfológiu a paleontológiu vo vzťahu k ludskej evolúcii.

                                               

Forenzná antropológia

Forenzná antropológia alebo súdna antropológia je aplikácia fyzickej antropológie v kriminalistike. Náplňou forenznej antropológie je predovšetkým identifikácia biologického materiálu, najmä rozpoznanie ludských pozostatkov. V rámci ludských pozostatkov sa potom zaoberá identifikáciou jednotlivca. Arbitrálna hranica medzi pôsobením súdneho lekárstva a forenznou antropológiou pri skúmaním pozostatkov je obvykle prítomnosť zvyškov mäkkých tkanív na nájdených ostatkoch – ak sú ešte zvyšky tkanív prítomné, ide o záležitosť súdneho lekárstva, ak ide už len o kostrové pozostatky, ide o záležitos ...

                                               

Historická antropológia

Historická antropológia je subdisciplínou dvoch vied o človeku – histórie a antropológie. Historici historickej antropológie sa zaoberajú analýzou a interpretáciou konania a myslenia človeka alebo menších sociálnych skupín v minulosti, často s použitím metódy mikrohistorického výskumu.

                                               

Etnická antropológia

Etnická antropológia je časť antropológie v tradičnom európskom členení antropológie na antropológiu etnickú, antropológiu prehistorickú a antropológiu fyzickú. Etnická antropológia skúma pôvod a vývoj ludských rás a následných etnických odlišností, podáva klasifikáciu antropologických typov vrátane vývinu ich rozšírenia. Vzhladom na svoj záujem o ludské rasy analyzuje aj rôzne rasové teórie a problémy rasizmu.

                                               

Symbolická antropológia

Symbolická antropológia je smer kultúrnej antropológie a odbor novej etnografie, ktorý sa šíri v USA od začiatku 60. rokov 20. storočia a ktorého charakteristickou črtou je výskum kultúry ako systému zdielaných symbolov a významov. Najvýznamnejším predstavitelom symbolickej antropológie a jedným z jej zakladatelov je Clifford Geertz.

                                               

Filozofická antropológia

Filozofická antropológia je filozofický smer alebo filozofická teoretická disciplína, ktorej snahou je zjednotiť nekoherentné spôsoby chápania správania človeka ako tvora vo svojom sociálnom prostredí a ako tvorcu svojich vlastných hodnôt. Hoci väčšina filozofov v dejinách venovala mnohé svoje myšlienky človeku ako ústrednému námetu svojich filozofických projektov, samotná filozofická antropológia ako samostatná a špeciálna filozofická disciplína vzniká až na prelome 19. a 20. storočia dielom Maxa Schelera na základe moderných podôb fenomenológie a existencializmu. K iným významným predsta ...

                                               

Aplikovaná kultúrna antropológia

Aplikovaná kultúrna antropológia je praktické využívanie antropologických poznatkov kultúrnej antropológie v rôznych sférach spoločenského života. Aplikovaná kultúrna antropológia sa pôvodne zameriavala na riešenie problematiky koloniálnych správ, v povojnovom období v nej dominujú otázky krajín tzv. tretieho sveta. V súčasnosti sa prelína s antropológiou politiky, ekonómie a práva.

                                               

Psychoanalytická antropológia

Psychoanalytická antropológia je výskum etnografických daností pomocou psychoanalytických interpretácií. Určité postoje oidipovského komplexu sa napr. používajú ako vysvetlujúce schémy pôvodu dnešných kultúrnych súvislostí. Pscyhoanalytická antropológia vychádza zo štúdia snov, mýtov, rozprávok, povestí, ceremónií, magických rituálov, každodenného života, výchovy detí, analýzy hier atď.

                                               

Teoretická antropológia

Teoretická antropológia je základ jednotlivých antropologických disciplín a smerov. Vymedzuje vzťah medzi základnými antropologickými pojmami a kategóriami, študuje teórie a hypotézy a uskutočňuje všeobecnú analýzu metód a techník výskumu. Usiluje sa o integráciu súčasného antropologického poznania a o vytvorenie jednotnej teoretickej sústavy pre štúdium človeka a kultúry. Osobitnú pozornosť venuje vymedzeniu vzťahov medzi jednotlivými úrovňami antropologických výskumov. O jej poznatky sa preto opierajú všetky antropologické výskumy, ktoré ju svojím vlastným vývojom spätne obplyvňujú a roz ...

                                               

Kognitívna antropológia

Kognitívna antropológia je vedecký odbor v rámci kultúrnej antropológie, v ktorom sa vedci snažia vysvetliť vzorce zdielania vedomostí, kultúrnych inovácií a ich prenosu v čase a priestore s využitím metód a teórií kognitívnych vied, často v úzkej spolupráci s historikmi, etnografmi, archeológmi, jazykovedcami, muzikológmi a ďalšími odborníkmi zaoberajúcimi sa popisom a interpretáciou kultúrnych foriem. Kognitívne antropológia skúma spôsoby, ktorými ludia chápu a myslia na udalosti a objekty vo svete. Poskytuje spojenie medzi ludskými myšlienkovými procesmi a fyzickými a ideovými aspektmi ...

                                               

Aplikovaná antropológia

Aplikovaná antropológia je využívania poznatkov vedy o človeku v praxi, najmä v priemysle, aby bol človek zaradený v pracovnom procese vzhladom na svoje prirodzené fyzické a psychické vlastnosti na takom mieste, kde by sa mohol čo najlepšie uplatniť v ludskej spoločnosti ako indivíduum.

                                               

Ázijčania

Ázijčania alebo Ázijci sú obyvatelia ázijského kontinentu, na ktorom žije viac než polovica obyvatelov sveta. Ázijčania patria k mnohým stovkám rôznych etnických a jazykových skupín a rodín, ktoré sa vyznačujú charakteristickou svojbytnosťou. Ide o čisto zemepisné, nie o etnické alebo jazykové označenie. Napr. Číňania, Indovia, Japonci atď.

                                               

Biokulturológia

Biokulturológia je odbor antropológie a kulturológie skúmajúci kultúru ako atribút ludstva, jeho adaptačnú stratégiu a univerzálne technológie. V súvislosti s tým aj vzťahy medzi kultúrou a biologickou evolúciou. Priekopníci biokulturólógie: Martin Soukup Václav Soukup

                                               

Bregma

Bregma je miesto, kde sa na lebke stretávajú šípový a vencový šev. Toto miesto slúži ako antropometrický bod. Vzniká až približne 2 roky po narodení: predtým sa tu nachádza neskostnatené väzivo známe ako predný lupienok alebo predná fontanela. U malého percenta ludí môže v tejto oblasti vzniknúť samostatná drobná kosť, ktorá sa nazýva latinsky os bregmaticum.

                                               

Etnocentrizmus

Etnocentrizmus je pôvodne skupinový egoistický názor o vyspelosti a kultúrnosti určitého národa alebo etnickej skupiny nad inými alebo dokonca nad všetkými ostatnými; rozšírený najmä v staroveku: na jednej strane kultúrni a vládnúci Rimania, na druhej strane zaostalí a nekultúrni barbari a pod. V modernej dobe smery a názory, obhajujúce vedúcu úlohu a postavenie napr. európskych národov vo svete europocentrizmus, dominantné postavenie USA amerikanizmus a iné. Za etnocentrizmus je možné považovať aj pôsobenie fašistického Nemecka počas 2. svetovej vojny.

                                               

Europocentrizmus

Europocentrizmus je koncepcia, podla ktorej skutočné hodnoty vo vede, umení, filozofii atď. sa rozvíjajú iba v Európe; špecifická forma etnocentrizmu. Podla europocentrizmu je Európa a jej kultúra stredom a mierou civilizačného vývinu ludstva. Eurocentrizmus sa vyznačuje spôsobom myslenia a konania, ktoré sa vyznačujú univerzalizmom, metadiskurzívnym prekrývaním partikulárneho a sklonom likvidovať inakosť druhých. Vrcholnú formu europocentrizmu predstavuje kultúrny imperializmus a neskôr imperializmus politický. Eurocentrizmus sa začal tematizovať na pozadí reflexie zániku kultúrnej, polit ...

                                               

Funkcionalizmus (sociológia)

Funkcionalizmus je v sociálnych vedách, najmä sociológii, etnológii a sociálnej antropológii, smer zdôrazňujúci vzájomnú závislosť inštitúcií a javov spoločnosti a ich vzájomné pôsobenie pri zachovávaní sociálnej a kultúrnej jednoty. Teoretické východiská pochádzajú z diela E. Durkheima. Smer sa presadil v 20. - 40. rokoch 20. storočia v Európe v oblasti antropológie Bronisław Malinowski, A.R. Radcliffe-Brown, neskôr sa rozšíril aj do USA v oblasti sociológie Talcott Parsons.

                                               

Hoplológia

Hoplológia je vedecká disciplína, ktorá skúma vývoj a zdokonalovanie ludskej bojovej činnosti. Skúma hlavne oblasti ludskej kultúry, ktoré súvisia so zbraňami, bojovým výstrojom a bojovými systémami a ich prepojenosť s ekonomickými, politickými, sociálnymi a náboženskými inštitúciami ludských spoločenstiev. Za zakladatela hoplológie sa pokladá anglický bádatel a polyhistor Sir Richard Francis Burton. Od roku 1960 sa tento odbor spopularizoval hlavne zásluhou amerického odborníka na bojové umenia Donna F. Draegera.

                                               

Lambda (antropometrický bod)

Lambda je miesto, kde sa na lebke stretávajú šípový a lambdovitý šev. Toto miesto slúži ako antropometrický bod. Vzniká približne 3 mesiace po narodení: predtým sa tu nachádza neskostnatené väzivo známe ako zadný lupienok alebo zadná fontanela.

                                               

Levirát

Levirát alebo levirátny zákon bol staroorientálny zvyk, ktorý sa praktizoval aj v iných častiach sveta, podla ktorého sa vdova vydala za brata zosnulého manžela. Ten mal povinnosť postarať sa o ňu a o bratove deti ako keby boli jeho vlastné.

                                               

Ľudstvo (antropológia)

Ľudstvo v antropologickom sú všetci ludia na Zemi, a to tak žijúci, ako aj zomretí a vyhynutí príslušníci ludského rodu. V paleoantropológii sa rozlišujú podla jednotlivých druhov chronologicky po sebe nasledujúcich, v etnickej antropológii sa ludstvo rozlišuje podla rás a etnických skupín na jednotlivé kmene, národnosti a národy.

                                               

Manželstvo

Manželstvo je právna a spoločenská inštitúcia, ktorá tvorí legislatívny základ pre rodinu. Na Slovensku definuje manželstvo zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne: "Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí." Obrad uzatvorenia manželstva sa nazýva sobáš. V tradičnom ponímaní je základnou funkciou manželstva založenie rodiny. V niektorých krajinách obzvlášť ...

                                               

Matriarchát

Matriarchát je forma spoločenskej organizácie s dominantným postavením ženy. Jeho opakom je patriarchát. Pôvod a postavenie sa v matriarcháte odvodzuje z materinskej príbuzenskej línie. O kulte ženy-matky ku koncu staršej doby kamenej svedčia sošky ženských postáv ako Věstonická venuša. Na Slovensku o tom svedčí nález Moravianskej venuše v Moravanoch nad Váhom pri Piešťanoch.

                                               

Nekrofágia (biológia)

Nekrofágia zdochlinožrútstvo, zdochlinožravstvo ; príslušný živočích alebo človek sa volá nekrofág, zdochlinár, skôr neodoborne: mrchožrút, mrcinožrút, nesprávne zdochlinožrút, zdochlinožravec) je vyživovanie sa mŕtvymi telami živočíchov, a to buď priamo mŕtvymi jedincami, ktoré umreli prirodzenou smrťou alebo v dôsledku nejakého ochorenia, teda zdochlinami, alebo zvyškami neskonzumovanej potravy iných živočíchov. Medzi takýchto konzumentov patria napr. hyeny, supy, rôzne larvy hmyzu.

                                               

Ötzi

Ötzi je moderné meno vynikajúco zachovanej prirodzenej múmie človeka z doby približne 3300 pred Kr., ktorého našli v roku 1991 v ladovci Schnalsal v Ötztalerských Alpách blízko hranice Rakúska a Talianska. Pomenovaný je podla údolia, kde ho našli. Spolu s ním sa našiel aj jeho odev a vybavenie. Pravdepodobnou príčinou jeho úmrtia bol zásah šípom a následná hypotermia. Bol napadnutý viackrát. Hrot šípu v jeho tele naznačuje, že ho zabili jeho vlastní ludia. V jeho plúcach sa našiel pel, čo nasvedčuje tomu, že zomrel pravdepodobne v období leta. Niektoré proteíny v jeho mozgu naznačujú, že p ...

                                               

Patriarchát (muži)

Patriarchát je stupeň vo vývoji spoločnosti, v ktorom vedúcu úlohu hrá muž. Opakom je matriarchát. Patriarchát v Európe nasledoval po zavedení oradla ťahaného dobytkom, ktoré spôsobilo novú fázu prirodzenej delby práce. V prácach sa viac uplatňoval muž. Na čele rodov stoja starešinovia. V marxistickej historiografii je to druhá fáza vývoja rodovej spoločnosti, ktorá nahrádza nediferencovanú rodovú spoločnosť nazývanú matriarchát. Je to tretia etapa vývinu prvotnopospolnej spoločnosti.

                                               

Piercing

Piercing je pojem označujúci prepichnutie časti ludského tela. Okrem estetických dôvodov – s cielom nosiť rôzne najčastejšie kovové šperky vo vzniknutom otvore – sa praktikuje tiež z náboženských, kultúrnych, alebo sexuálnych dôvodov. Tak isto ako tetovanie je aj piercing formou skrášlovania tela. Podmienkou je prepichnutie nejakej časti tela a následné vytvorenie diery, do ktorej sa dá dať piercing. Slovíčko piercing odkazuje na akt prepichnutia alebo na otvor vzniknutý prepichnutím. História piercingu je velmi dlhá a je zatemnená nedostatkom informácií. Postupy na prepichnutie ucha a nos ...

                                               

Posvätná slabika

Posvätná slabika je slabika, u ktorej sa verí v jej schopnosť pôsobiť na veci a ludí vo svete iba prostredníctvom jej vyslovenia alebo iného spôsobu jej aktivizácie. Preto sú súčasťou mantier, magických invokácií, magických nápisov, ochranných talizmanov aj. Bádatel Walter J. Ong je presvedčený, že viera v účinnosť vyslovených slov je v primárne orálnich kultúrach, čiže kultúrach, ktoré nepoznajú písmo, daná událostným charakterom hovorenia ako zvuku: "Skutečnost, že společenství s orální kulturou se běžně a velmi pravděpodobně i všeobecně domnívají, že slova mají magický účinek, zcela zje ...

                                               

Pterion

Pterion je párové miesto na bočnej strane lebky, kde sa vzájomne spájajú čelová a temenná kosť, velké krídlo klinovej kosti a šupina spánkovej kosti. Spojenie má tvar písmena H a slúži ako antropometrický bod. Vzniká až približne 3 roky po narodení: predtým sa tu nachádza neskostnatené väzivo známe ako klinový lupienok alebo klinová fontanela lat. fonticulus sphenoidalis. U malého percenta ludí môže v tejto oblasti vzniknúť samostatná drobná kosť, ktorá sa nazýva latinsky os epiptericum.

                                               

Rómska hudba

Rómske etnikum predstavuje osobité kultúrne spoločenstvo, ktoré sa svojimi špecifickými prejavmi existencie odlišuje od iných, v našom prípade od väčšinovej spoločnosti Slovenska. V tomto smere vystupuje do popredia etnická funkcia kultúry ako súhrn etnodiferenciačných a etnointegračných vlastností. Popri asimilačných procesoch, ktoré dané špecifiká viac alebo menej úspešne eliminovali, prebieha v posledných rokoch proces etnického sebauvedomovania a začínajúceho zhodnocovania spontánne vytvorených kultúrnych hodnôt. Tento proces sa výrazne zvýraznil po roku 1989, kedy sa odštartoval proce ...

                                               

Sakralizácia (sociálne vedy)

Sakralizácia je spodstatnené sloveso odvodené od latinského slova "sacer", tj. "svätý", "posvätný" a následne od anglického slovesa "to sacralize", naplniť posvätnosťou, tj. urobiť "svätým". Ide o antropologický pojem užívaný tiež v religionistike, sociológii a politológii. Tento odborný termín sa využíva na popis toho, že veci, ludia, zvieratá alebo prírodné úkazy sa niekedy stávajú nositelmi zvláštnych vlastností rôzneho druhu, a tým aj zvláštnej moci a autority. Čo je "zvláštné", sa pochopitelne v rôznych spoločenstvách a ich kultúrach líši. No ide vždy o niečo, čo upúta pozornosť tým, ...

                                               

Sapirova-Whorfova hypotéza

Sapirova-whorfova hypotéza je hypotéza, že jazyk určuje spôsob, akým ludia vnímajú okolitý svet a štrukturujú skúsenosť. S touto zrejme najslávnejšou teóriou so základmi v jazykovom relativizme prišiel americký štrukturalistický lingvista Edward Sapir v 30. rokoch 20. storočia. Nechal sa inšpirovať zistením svojho učitela, slávneho antropológa Franza Boasa, ktorý si všimol, že indiánske jazyky sa značne odlišujú od indoeurópskych dokonca aj vo vyjadrovaniach rovnakých reálií. Sapir potom sformuloval hypotézu, podla ktorej je poňatie reálneho sveta vystavené na jazykových zvyklostiach konkr ...

                                               

Somatológia

Somatológia alebo teloveda je náuka o ludskom tele, o jeho zložení a funkciách. V užšom zmysle zahrňuje štúdium vonkajších foriem tela, velkosti, rastu, hmotnosti, telesných rozmerov a proporcií orgánov skladby, pigmentačné zložky, tvar hlavy a tváre a jej častí po celú dobu vývoja jedinca.

                                               

Sororát

Sororát je obyčaj, podla ktorého si muž vezme po smrti svojej ženy jej mladšiu sestru. Tento termín zaviedol britský antropológ James George Frazer. Dosial pretrváva v niektorých častiach Brazílie.

                                               

Speculum (SASA)

Speculum - študentský antropologický časopis je odborné periodikum Slovenskej asociácie sociálnych antropológov a Katedry etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prvé číslo vytvorili študenti Katedry etnológie a kultúrnej antropológie v Bratislave v januári 2009. Časopis pozostáva z rubrík, ako sú zaužívané vo vedeckých a odborných periodikách: štúdie, materiály výskumu, tematické diskusie, eseje, rozhovory, recenzie a pod. Súčasťou však môže byť aj kritika, humor alebo realizácia akýchkolvek netradičných nápadov, ktoré so sebou prináša ž ...

                                               

Teória vodnej opice

Teória vodnej opice alebo vodná teória je hypotéza, podla ktorej prešli prapredkovia človeka etapou života vo vode a v tejto etape sa objavili mnohé z našich novodobých rysov. Jej protikladom je klasická "savanová teória", podla ktorej sa prví hominidi vyvinula v savanách Afriky. Teóriu vypracoval roku 1930 odborník na morskú biológiu sir Alister Hardy 1896-1985 pri štúdiu anatomických materiálov, ale zverejnil ju až roku 1960. K jej prívržencom patria aj napríklad Desmond Morris Ľudský živočích a Elaine Morganová Vodná opica.

                                               

Tetovanie

Tetovanie je určitý druh kresby, pri ktorej sú pomocou tetovacej ihly čiastočky atramentu alebo iného farbiva nanášané pod kožu človeka. V odbornej terminológii ide o tzv. mikro-pigmentovú implantáciu. Tetovanie je teda jednou z foriem skrášlovania tela.

                                               

Totem

Totem je pôvodom indiánske algonkinské slovo, ktoré znamená príbuzenstvo, dávneho predka, ochranného ducha a tiež jeho viditelné symbolické zobrazenie - totemový kôl. V dnešnej dobe sa vyskytuje u indiánov v Severnej Amerike a u domorodých kmeňov v Austrálii a v Afrike, je však takmer isté, že bol bežným javom aj v iných oblastiach sveta vrátane Európy. Totemy sú aj v Zimbabwe a podobné stĺpy tu-teng sú aj v strednej Číne v čínskej provincii S’-čchuan. Totem je symbolom jednoty a totožnosti kmeňovej skupiny. Najčastejšie to býva živočích alebo rastlina, no sú opísané aj totemy "hmly", či " ...

                                               

Tradícia (zvyky)

Tradícia je antropologický, religionistický a sociologický pojem. Opisuje skutočnosť, že spoločenské inštitúcie, spôsoby myslenia a formy ludskej skúsenosti sú tradované, respektíve odovzdávané z generácie na generáciu. Tieto inštitúcie sú kultúrne špecifické a líšia sa spoločnosť od spoločnosti. Napriek tomu majú, ako popísali Peter Berger s Thomasom Luckmannom, povahu objektívnej skutočnosti. V tomto zmysle majú všetky spoločnosti na svete svoje tradície. Vždy sa ale pracuje s týmto generačným prenosom. Napríklad Edward Shils vymedzuje prenosom cez tri generácie tradíciu oproti móde. Mód ...

                                               

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied je jeden z ústavov tretieho oddelenia Slovenskej akadémie vied. Jeho vznik bol schválený 20. decembra 1945 a svoju činnosť začal začiatkom roku 1946 pod názvom Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied a umení. V roku 1994 bol premenovaný na Ústav etnológie SAV.

                                               

Život človeka

Život človeka alebo ludský život je podla antropológie najvyššia biologická forma pohybu hmoty. V informatike je život človeka existencia komunikácie medzi psychikou človeka a organizmom a jeho psychikou a okolím.

                                               

Životný priestor

Životný priestor je miesto, kde sídli jedinec, skupina alebo celá populácia; obydlie, sídlisko a jeho okolie, v ktorom sa nachádza obživa, a kde sa odohráva vývoj a rozmnožovanie.